Ministère du
Solliciteur général

Soyez Préparés

SOYEZ PRéPARéS

Paano Maghanda para sa isang Emergency

Iba’t-ibang mga uri ng emergency ang hinaharap ng mga tao sa Ontario, mula ice storm at pagputol ng koryente hanggang sa mga tornado at mga aksidente sa pabrika.

Ang mga emergency ay maaaring mangyari kahit kailan kaya mahalaga ang maghanda dahil maaaring abutin nang ilang panahon bago makakuha ng tulong.

Iyan ang dahilan kung bakit ang lahat ay dapat may emergency plan at kit upang alagaan ang kanilang sarili nang kahit tatlong araw man lamang.

Step 1: Gumawa ng Plano

Kapag may emergency, maaaring hindi mo makuha ang mga pang-araw-araw na kinakailangan mo at maaaring hilingin kang mag-evacuate at umalis sa iyong tahanan. Bilang unang hakbang sa pagiging handa, isipin kung ano ang iyong gagawin.

Dapat kabilang sa iyong plano ang

  • Dalawang ligtas na lugar kung sakaling kailangan mong umalis sa iyong tahanan. Ang isa ay dapat malapit, tulad ng isang local library o community centre. Ang isa ay dapat mas malayô kung sakaling apektado ng emergency ang mas malaking lugar.
  • Isang family communications plan. Kapag may emergency, maaaring hindi gumana ang mga local na telepono at network. Mag-isip ng isa o dalawang matatawagan sa ibang bayan, na matatawagan din ng mga minamahal sa buhay upang makakuha ng impormasyon.

Mga Tip sa Pagpaplano

  • Maghandang mag-evacuate. Planuhin ang iyong pagpunta sa isang ligtas na lugar kapag ipinayô ang evacuation. Maghanda ng isang emergency survival kit (tingnan ang Step 2).
  • Magplano para sa iyong (mga) alagang hayop. Kadalasan, ang service animals lamang ang pinahihintulutan sa mga reception centre. Kung maaari, mag-isip kung sino ang makakapag-alaga sa iyong (mga) alagang-hayop kapag umalis ka ng iyong tahanan.

Kapag Handa na ang Iyong Plano

  • Makipag-usap sa iyong pamilya at mga kaibigan tungkol sa iyong plano.
  • Ipraktis ang iyong mga plano kasama ng mga sumang-ayong maging bahagi ng iyong personal na support network.
  • Alamin at sundin ang mga tagubilin. Makinig sa balita bago at habang may emergency. Sundin ang payô ng first responders at mga opisyal.

Iba Pang mga Tip

Kontakin ang municipal office sa iyong lugar upang malaman ang teleponong matatawagan upang makakuha ng karagdagang impormasyon kapag may emergency (211, 311 o iba pa). Gamitin ang 911 kapag lamang may nangangailangan kaagad ng tulong upang protektahan ang kanilang kalusugan, kaligtasan, o propiyedad.

Mag-sign up para sa mga alert. Maaari kang mag-sign up online para sa mga libreng emergency alert na ipinapadala sa email o text. Bisitahin ang www.ontario.ca/beprepared at sundin ang mga link.

Step 2: Gumawa ng Emergency Kit

Dapat kasama sa iyong emergency survival kit ang lahat ng iyong kinakailangan upang maging ligtas at upang maalagaan mo ang iyong sarili at iyong pamilya nang tatlong araw man lamang. Nakasulat sa checklist na ito ang lahat ng mga kinakailangan, mga bagay para sa iyong mga tanging pangangailangan, at mga bagay na dapat ihanda kung sakaling kailangan mong umalis sa iyong tahanan.

Ano ang Dapat Ilagay sa Iyong Survival Kit

Mga Kinakailangan

 Pagkain at abre-lata (mga hindi nasisira at madaling ihandang pagkain, para sa 3 araw)

 Tubig (4 na litro bawat tao para sa bawat araw)

 Flashlight

 Radyo (crank o de-bateriya)

 Mga karagdagang bateriya

 Hand sanitizer o moist towelettes

 First-aid kit

 (Mga) gamot

 Mga mahalagang dokumento (ID, listahan ng mga matatawagan, mga kopya ng mga reseta sa gamot, atbp.)

 Cash (at karagdagang susi sa sasakyan)

 Silbato (upang makakuha ng atensyon, kung kinakailangan)

 Mga tanging bagay para sa ibang mga miyembro ng iyong pamilya (lampin at formula para sa mga sanggol, atbp.)

 Pagkain ng alagang-hayop at supplies kung mayroon kang alagang-hayop

Karagdagang Supplies Para sa Evacuation

 Kasuotan, sapatos

 Sleeping bag o kumot

 Mga personal na bagay (sabon, toothpaste, iba pang toiletries)

 Baraha o travel game

Iba Pang mga Tip

• Ilagay ang lahat ng mga bagay na ito sa isang madaling dalhing bag o lalagyan na may gulong.

• Ilagay ang iyong emergency survival kit sa isang lugar na madaling makita.

• Siguraduhing laging may karga ang iyong cell phone o mobile.

IMPORMASYON PARA SA AKING EMERGENCY PLAN

Punan ang mga sumusunod na talaan at ilagay sa isang lugar na makikita ng lahat. Baguhin kung kinakailangan. Maglagay ng isang kopya sa iyong emergency survival kit.

Ang Aking mga Ligtas na Lugar

Sa isang emergency, maaaring kailangan mong umalis sa iyong tahanan. Ilista ang dalawang lugar na pupuntahan mo, isang malapit at isang mas malayô (sa labas ng iyong kapitbahayan). Kabilang sa mga halimbawa ang library sa iyong lugar, simbahan, o community centre.

g Aking mga Ligtas na Lugar

Ang Aking Plano Upang Makipagkomunika sa Pamilya

Kapag may mga emergency, maaaring maapektohan ang telepono at email sa iyong lugar. Pag-isipan kung sino sa labas ng iyong bayan/siyudad ang maaaring makontak ng iyong sarili at kapamilya upang mabigyan ng impormasyon. Kung wala kang maisip sa labas ng bayan, isipin ang isang community o cultural centre.

g Aking Plano Upang Makipagkomunika sa Pamilya

Mahalagang Medikal na Impormasyon

Para sa bawat tao sa iyong sambahayan, isulat ang anumang medikal na kondisyon at/o mga tanging pangangailangan, at mga gamot at aparato.

Medikal na Kondisyon

halagang Medikal na Impormasyon

Saan Nakalagay ang Aking Emergency Survival Kit

Isulat kung saan nakatago ang iyong kit upang madali itong mahanap ng iba kung tinutulungan ka nila.

an Nakalagay ang Aking Emergency Survival Kit