Ministère du
Solliciteur général

Soyez Préparés

SOYEZ PRéPARéS

Tān ci ki totamman Kā Kostāhtikwahk Kekwān Ispaniki

Oki Ininiwak Ontario kih nakiskamwak kā kostātinihtākwahk kekwān pikwesi kā ispanik, āhpocika oma kā āstaweki nimiskowiskotew wāstenikana mena kā misi kekihkwāninowek nesta nāntaw kā ispanik ita kekwān e-atoskācikātek. Kahkinaw kestanānaw ka nakiskenānaw awasite ote nekan.

Pikwespih ta kih ispaniw oma kā kostātinihtākwahk ka ihkihk pokānima tipahikan eko māka ohci ci ki wawenāniwahk kihci kekwān ewako peskis mona kisiskā wecihiwewin ci ki takosinemakan, Ewako ohci kahkinaw awenak ci ki onasomoht nesta kekwān ci āpahcihtāt ta pamācihisot nāntaw tasine nisto kesikāw.

Tahkoskewin 1: Osihtā Onasomiwin

Kā kostātenihtākwahk kekwān ispaniki, mona etoke ahpo ka kih kacihtinen kekwāna ka āpacihtāyin māna tahto kesikāw nesta mena ka kih itikawin ci nakataman kiwekim. Ci māmitonihnetaman oma māwaci nistam kekwān ci kih totaman ta wawenihyin nāntaw kekwān ispaniki.

Kit Onasomiwin ta kih Kikastewa Ohi

  • Neso oma ita ta paspeyin oma kisāspin ki nakaten kihwekim. Pesoc peyak nawac ta ki ihtahkwahk, tāpiskoc kihcihwāk masinahikewikamik āhpo mena Ihtāwinihk wāskahikan e-āpatahk. Kotak anima nawac wānaw nāntaw isi oma kā ihtāhkamikahk misiwe ihteke ispaniw wāska papāmi.
  • Oma Kih peyakotenāmak ka kiskihnihtamihitowek onasomiwin. Kā kostātenihtākwahk kekwān kā ispanik, kihcihwāk ayamihitowiniyāpiya anihi ci ki poni atoskemakanwa nesta mena kotakiyi kā ayamihitonāniwahk ohci kekwān. Kiskenimik peyak nāntaw neso awenakak ci ki kācihtinacik wanihwihtimāyih kit ihtāwinihk kena nesta aniki kāsākihacik ta kih ayamihikowekwāw ta wihtamākowekwāw nesta kenawāw wihtamawāyekwāw kekwān.

Onasomiwina ci ki Totamihk

  • Wawene ci nakataman kewekim. Onasomiw tān oma kā wi isi pimotehowin ihteke e-paspāniwahk kisāspin kih wihtamākawin ci nakacipiceyin. Tahkona anima kekwān ta apahcihtāyin. (wāpahta Tahkoskewin 2).
  • Onasomew ohci kih awahkān(ak). Ᾱskaw, aniki piko atimwak ka āpatsicik pakitināwak anihi wāskahikana ita ka pehonāniwik. Kisāspin ci ki ispanik, wihtamāke awenakan ci ki peci nātāt kicawahkānisa(k) kisāspin oma piko ci ahcipiceyin kekihk ohci.

Ispih Kih Onasomiwin kih Wawenemakahki

  • Mā miskota oma kih onasomiwin asici oki kih peyakotenāmak nesta kih wiciwākanak.
  • Kocihta Kih Onasomiwina.
  • Ayakwāmisi nesta nitohta ka itikaweyan. Nā nitohta ācimowin ka ayamihmakahk emoye nesta mekwāc oma ka ihtāhkamihkahk. Nitohtawik aniki ka kitāpamiskwāw nesta ka Okimahkātahkik.

Kotaka Wihtamākewinsa

Kacihtinik oki kihciwāk okimāwak piskihcikamikohk ta nitawāpenikeyan ohi akihtāsona ta isi ayameyan oma ka nohte kācihtinaman awasite ācimowin kiskihnihtamiwin nāntaw ka ispanik e-kostāhtinihtākwahk ewakoni ohi (211, 311 nesta piko kotaka). Apahcitā ewako 911 piko awenak kā nitawihnihtahk wecihikowin kisiskā ta paspihiht, ta manahcihtāwiht minopimātsiwin nesta otayāna.

Masinahitiso kostātinihtākwahki ayihkihki ta wihtamākaweyan. Ka kih masinahitison ekā ta tipahikeyan kā kiskihnihtamohikawin ka masinahamākaweyin āhpo ta masinahamākaweyin nesta kā masinahamatonāniwahk telipon ohci. Māwapi www.ontario.ca/beprepared nesta ta mākonaman anima kā itikowin.

Tahkoskewin 2: Tāpastā oma Kostāhtenintāhkwahk Kekwān kā Ispanik Ta Tahkonaman

Ta takonaman oma mewatihkān ekota kahkinaw kekwān ka nitawihnihtākwahk ta paspihyan nesta ta pimihisoyan nesta kih peyakotenāmak nāntaw kanake nisto kesikāwa . Ohi ka nepitesteki kahkinaw kekwān ci kihci āpatahk ka isi nitawihnihtaman, anima kekwān kena piko ohci, nesta kekwāna ci ki kwayātastāyin nāntaw isi nakatamanih kiwekim acihpicehikaweyani.

Kekwān ta posihtāyin oma Kih Mewatihkān

Kihci Ewakoni

Mecima &nesta kān piminikan (eka-kaniswanahtahki nesta ka-wihcasik ta wawenihtāyin kekwān, ta tepipanik nisto 3 kesikāw)

Nipiy (4 newo tipahopān peyak ohci awenak, peyak kesikāw)

Wāstenamākan ka miciminikātek

Ka Ayamihmakahk (ka pimahikātek nesta piko nimiskosak ka āpatsihcik)

Mena kotakak Nimiskosak

Kāsenikan kihcihcihya ohci āhpo kāsehikanisa pikwetowahk

Notokonāniwat/Maskihkiwat

Notokonon/Maskihke(a)

Kihci ka nitawihnihtaman masinahikana (ka masinahikāsowin ita, akihtāsona, kih notokolon/maskihkeya ka masinahikāteki, tāpiskoc.)

Soniyān (nesta kotak otāpanis āpahikana)

Potācikan (ta kiskihnihmikaweyan ohci, kisāspin nitawihnihtamani)

Miskisikwāpiskwa nesta maskisina

Kihci kekwāna kotakak peyakotenāmak ohci (asiyāna nesta awasis mecim, tāpiskoc.)

Awahkān mecim nesta kekwān awahkānisak ohci

Mena kotaka kekwāna kā āpatahki Acihpiceyani

Ayāna, maskisina

Nipahkāna nesta piko Akohpa

Kena ohci kekwān (swap, kepitihk kāpacihat swap, pamiwākansa)

Tehamānak āhpo metawewina

Kotaka Wihtamākewinsa

  • Posihtā kahkinaw kekwān ita e-wihcasik ta pimotatāyin miwat nesta otāpān e-titihpipanit.
  • Kanawihnihta ewako ka kostāhtihnihtākwahk kisāspin ispaniki ta tahkonaman ita ta wihcihtāyin ta miskaman.
  • Kanawihnihta kih ayamihitowiyapiy nesta anima ka pimotatāyin ta sākaskinek iskotew.

Ka KiskihnihcikᾹtek Kekwān Oma Ohci Onasomiwin Ka Kostāhtihnihtākwahk Kekwān

Sākaskināhtā ohi nesta ta astāyin ita ta wihci miskaman kotakak mena ta wihci miskāhkik. Kā kihtwām masinaha āskaw anima ci ki kweskastāyin. E-kihtwām masinahikepanik kanaweyihta kih mewatihk ita kekwān ka kanawihnihtaman kostahtihnihtākwak kekwān ispaniki ohci.

E-paspiwinihtākwak Ihteke

Kisāspin kā kostatihnihtākwak kekwān ihkihki, ahpoetoke ci ki nakataman piko kewekim. Nepitestā neso ita ci ki kitoteyin, peyak ewako kisiwāk, kotak nawac wānaw (wanawihtimāyih ekota kecihwāk). Tāpiskoc esa kecihwāk masinahikewikamik, ayamihewikamikohk, āhpo ihtāwinihk kihci wāskahikan.

Empty data table showing content of header row in first column only.
Nistam Ihteke #1
& Akihtāson Meskanaw
Nistam Ihteke #2
& Akihtāson Meskanaw

Nih Peyakotenāmak Kā Wihtamātowahk Kekwān Onasomiwin

Oma kā kostahtenihtākwahk kekwān ka ispanik, kecihwāk anihi ayamihitoniyāpeya nesta ka masinahikepanik nāntaw ci ki mānipaniw. Wihta awenak wanawihtimāyih kit ihtāwinihk/Otenahk kena āhpo kih peyakotenāmak ci ki kacihtinayek ta wihtamākoyek kekwān ci ki kiskihnihtamek. Kisāspin ekā e-ihtāht awenak, aniki māka ihtāwinihk kihci wāskahikan ka akisocik nesta Ihsihtwāwin kā tocikātek wāskahikan.

Empty data table showing content of headers in first row and first column only.
Isinihkāsowin Ita ci kih Kācihtinat (ayamihat nesta masinahikepanik)
Nista ka Kācihtinat #1
Kotak ka Kācihtinat #2

Kihci anihi Notokolon/Maskihkiy Ka Otinaman

Tāhto awenak kih wekihk e-ihtāht, masinaha ahkosiwina nesta ka apahcihtācik kekwān , nesta mena nātokolona nesta kekwāna ka kikāpatahki awenak ka akosit.

Nāntaw ka isi Ahkosit

Empty data table showing content of header in first row only.
Ka ihtasihket ana ota osinihkāsowin Ahkosiwina / Kā Maniskākot kekwān/ Petos Kekwān ka Nitawihnihtahk Masinahikewinsa

Natokolona

Empty data table showing content of header in first row only.
Ka ihtasihket ana ota osinihkāsowin Nātokolona nesta kekwān kā Kikāpcihtāt Masinahikewinsa (tānta ka asteki ewakoni kekwāna, nimiskosak, kotaka wihtamākewina ka kikasteki) Natohkonon & nesta ayamihitowineyāpiy akihtāson

Ita kā astek oma Mewat kekwān ka posihtāyan Nāntaw Kostāhtihnihtākwahk Kekwān Ispaniki

Masinahasi Kiskisi ita kā astāyin kih mewat, ekosi māka kotakak ci ki wihci miskāhkik kā wecihiwecik.

Empty data table showing content of header in first cell of first row only.
Ita ka astek oma Mewat kekwān ka posihtāyan Nāntaw Kostāhtihnihtākwahk Kekwān Ispaniki.