Ministère du
Solliciteur général

Soyez Préparés

SOYEZ PRéPARéS

Aaniish ezhi giizhiitaang Naniizaanendaagwo

Gwanda bemaadzijig zhinda Ontario nakweshkaanaa-aan nowonj gwa dnoowaan neniizaanendaagwok, makwam naanwang miinwaa aateg waasamowin apiinish waayese bamibzad miinwaa enjizhichgaadeg nikaazwinaan bachi zhiwebak. Yaa-aabi agwa aga nakweshkaanaanin woshme niibna ninda.

Manji’agwa pii naniizaanendaagwok daa zhiwebad, kitchi piitendaagwad adash aabdeg awii giizhiitaang zaam agwa naangwadnang gawii wewiib tesno naadmaagewin.

Amii maanda aabdek kina gwaya awii ayaang kitchi niizaanendaagwok zhichgewin miinwaa ishkoniganan awaa agiishsin awii naagdewendizan gnigen agwa nisagon.

Nitam awaazhichgen: Zhitoon inaakonigewin

Apii naniizaanendaagwok, gaawii gnimaa adaa tesnoon maage gaawii adaa debnigaadesno ensa giizhgak negdendmang awii debnigaadeg miinwaa gnimaa gdaa gagwejmigo awii nagadman endnakii-in. Makwendman ntam age zhichgemba aawan nitam awaazhichgewin awii azhiitaa’in.

Gdoo Inaakonigewin adaa Daawasnoon Ninda

  • Niish waankii-endaagkin gnimaa aabdeg awii ngadman endaa-in. Bezhig besha adaa temgad, dbishkoo gonaa agindaasoogamig maage maawaniji’idiwigamig. Odi bezhig adaa temgad woshme waasa gnimaa kitchi niizaanendaagwok zhiwebag kitchi kiin.
  • Inoodewiziwin awaazhi ganoondin. Epiichi naniizaanendaagwok, giigdwo biiwaabkoons miinwaa biiwaabkoo dbaajmowin gaawii gnimaa adaa nakiisnoon. Awenaabam bezhig maage aniish n’goji b’kaan endaajig, giin miinwaa e’zaagjig age gnoonaa-aapa awii dabaajmowaad ezhiwebag.

Inaaknigewin Aangwaamtaagewinan

  • Agii zhiitaan awii animaajaa-in. Inaaknigen waazhi bima-iyaawin enji waankii-endaagwok agiishpin aabdeg awii maajaa’in. Ayaan kitchi niizaanendaawok ishkoonigan egiishsin (gnoowaamdan Ekoo niizhing zhichgewin
  • Inaaknigen wesiin-ig waazhi naagdewenjgaazwaad. Naangwodnang, enaadmaagejig animoshag bagidnigaazwog enji nkweshdaadin. Agiishpin gashkitoowin, gdaa wenaamaa gwaya age naagdewenmaad wesiinin agiishpin aabdek awii ngadman endaa’in.

Apii Agiishtoowin Inaaknigewin

  • Dazhindamag inaaknigewin awi gdinoodewiziwin miinwaa gwiichkiwenig.
  • Gagwetchtoon gadinaaknigewinan.
  • Naagdowendan miinwaa naagdoon e’wiindamaagowin. Bzindan d’baajmowin jibwaa miinwaa epiichiteg naniizaanendaagwag. Bzindan ezhi gagiikmigewaad ntam e’naadmaagejig miinwaa e’niigaazijig.

Aanin Aangwaamtaagewinan

Giigdan odenang nakii gamig awii n’dakendman giigidoo biiwaabkoons gindaaswin agezhi giigada’in woshme gegwa awii gakendman epiich naniisanendaagwag (211, 311 maage b’kaan). Nikaazan 911 giishpin goweta gwaya manezid naagdiwendmigewin wewiib agwa awii ganawejgaadeg mina-yaawin, aangwaamzing, miinwaa dibendaasiwin.

Boozbigen awii debnaman naniizanendaagwad d’baajmowinan. Wenpash agwa gdaa boosbiige biiwaabikong awii debnaman wenpash naniisanendaagwag d’baajmowin mzinaatesjignin maage biiwaabikon zhibiigewinan. Gnowaamdan www.ontario.ca/beprepared miinwaa naagdoon aankobijiganan

Ekwa Niizhin Awaa Zhichgen: Zhitoon Naniizanendaagwad Ishkoonigan

Gdo naniisandendaagwag bimaaji-owin ishkoonigan adaa dagoosnon kina agwa gegwa nendwendaagwak awii aangwaamziwin miinwaa awii naagdewendiziwin miinwaa gdi’onoodewiziwinang gnigen agwa nsoogan. Maanda naagzoowaamjigewin dagoosin kina nendwendaagwok, giin goweta menesyin, miinwaa awaa nikaazyin agiishpin aabdeg awii ngadman endaawin.

Wegnesh age Toowin gdoo Bimaaji-owin Ishkoonigan

Nendwendaagwok

Miijim miinwaa kikoons baakaakbijigewin (awaa bwaa banaadsin miinwaa ewenpanik awii zhichgaadeg, awii debseg gnigen agwa (3) nisiwigon)

Nibiish (niiwin (4) omoodayan bezhig bemaadsid, ensa giizhigag)

Waasigwanjgan

Madwewechigan (ekobiigigaadeg maage waasamoo-biiwaabikons nikaazan)

Aagwiita waasamoo-biiwaabikonsag)

Ninjiin mshkiki gzigewin maage nesaabaa’eg gzinjii-agan

Shki mshkiki nikaazwin makakoons

Mshkiki(iin)

Gechi piitendaagwog mzinignan (nsidwaamjigewin, bemaadzijig genoonjgaazjig, mzinaakzignan mshkikii-nini zhibiigewin).

Zhoonyaa (miinwaa anike gdaabkaganan)

Boodaajigan (awii noodaagoowin, giishpin dowendaagwok)

Mashkikii-nini zhibiigewin shkiizhgokaajganan miinwaa moccasinan

Nenjikewsing aanin gdo-inoodewizinag menezwaad (binoojiins aanziyaanan miinwaa dodoshaaboo, miinwaa.)

Wesiin miijim miinwaa nikaaziwinan, agiishpin yaawod minigans.

Aanke nendwendaagwak apii aabdek awiimaajaa’in

Gawiwinan, moocasinan

Nabaan goshewin mshkimad maage waaboowaan

Nenjike enkaazan (gaziibnigan, wiibdan biinchigan, aanin awii biinanaagzin enkaazan)

Taadwinag maage babaayaan damnoowin

Miinwaa Aanin Aangwaamtaagewinan

  • Kina ninda gadaabendaaswinan toon ewenpanag mshkimat bemwijgaadeg maage mshkimad ededbisenkaadeg.
  • Zgagknan gdo naniisanendaagwag bimaaji-owin ishkoonigan ngooji age wenpanag awii debnigaadeg.
  • Gnowendan waasamo giigdo biiwaabkoons maage waasamo nikaaswin aabaji mooshkneg waasamoowin.

G’kendmowin Ndo Naniisanendaagwak Naaknigewin

Mooshknebii-an ninda eteg mzinignan miinwaa gnowendan ngoji giin miinwaa aanin aji mkamwaad. Aankebii-an ezhi ndowendaagwok. Gnowendan bezhig mzinaakzigan biinji-iing odi naniizanendaagwag bimaaji-owin ishkoonigan.

Ndo Waankii Yaawinan

Apii naniizanendaagwag, gnimaa aabdeg gdaa ngadaan endaa’in. Zhibii-an niish age zhaa-in, bezhig besha, miinwaa bezhig woshme waasa (zaagji-iin end-nakii’in). Aanin gonaa d’bishkwo aawinoon gindaasogamig, namegamig maage enji maawnjidin.

Empty data table showing content of header row in first column only.
Awaazhaang ntam
miinwaa Temgak
Awaazhaang ekwa
niizhing miinwaa Temgak

Nda Inoodewiziwin waazhi Gnoondiwaan Inaaknigewin

Apii naniizanendaagwag, giigdoo biiwaabkons miinwaa biiwaabig meznaatesin zhibiigewin adaa shkwaa nakiimgadoon. Wenaabam gwaya zaagji-iing endnaki’in giin miinwaa aanin gdo inoodewizinag age gnoonaa-aapa awii dbaadameg ezhiwebag. Giishpin zaagji-iing endnaki’in yaasig agaa wenaamad, gdaa wenaamdaan enjimaanjidin gamig maage anishinaabe maanjidewin gamig.

Empty data table showing content of headers in first row and first column only.
Ezhinikaazad Eshi-debinind (giigdoo-biiwaabkoons zhibiigan, biiwaabig mzinaatesjigan dinozwin)
Ntam (#1) Awaadebnind
Ekwa Niizhing (#2) Awaadebnind

Getchi Piitendaagwok Naapnewin G’kendmowin

Ensa bezhig agwa waajigendaaged, zhibii-an gegoo naapnewin maage awiin enkaazad, miinwaa age mshkiki miinwaa nakaazwinan nendwendaagwok.

Naapnewin Eyaang

Empty data table showing content of header in first row only.
Ezhinikaazad Naapnewin/Maanaazkaagewin/Nenshike nendwendan Kinwaabiigens

Mshkikiin

Empty data table showing content of header in first row only.
Ezhinikaazad Waajgendaaged Mshkiki maage Naadmaagewin Kinwaabiigens (temgak nikaazwinan, waasamoo-biiwaabikonsag, aanin nbaaswidnang) Mshkikii-nini miinwaa giigdoo biiwaabkoons gindaaswin

Temgak Ndo Naniizanendaagwak Bimaaji-owin Ishkoonigan.

Zhibii’an agii zagacknaman ishkoonigan, aawii makamwaad aanin e-naadmaagejig.

Empty data table showing content of header in first cell of first row only.
Temgak awi Naniizanendaagwak Bimaaji-owin Ishkoonigan: