Ministère du
Solliciteur général

Soyez Préparés

SOYEZ PRéPARéS

Oh Ní:ioht tsi Ahsatateweiennén:ta’ne Nó:nen Tekahsterihén:’en

Ne onkwehshón:’a ne Kaniatarí:io tehonatohétston kwáh ken’ní:kon ne tekahsterihén:’en, tsi náhe sha’owisón:ti tánon ón:shwa tsi niió:re tsiskaienní:ta tánon kanonhsowanèn:ke tenhonakierónnion’se. Sénha é:so entewatkáhtho tsi nén:we.

Tekahsterihén:’en í:iah tekiottó:ka tenkanon’wáreke aiakotateweiennenta’ónhake kwáh teiotonhontsióhon né:’e tsi sewakié:rens karì:wes ó:nen enhontike’tohtánion ne ahonwatiié:nawa’se. Né:’e aorì:wa akwé:kon ne onkwehshón:’a ahotiién:take ne Tekahsterihén:’en tsi nakaié:ren tánon ne ienonhkwa’tsheraráhkhwa ne tahontátshnie árane áhsen nón:ta.

1. Kiokierénhton Skwatá:ko tsi nénhsiere.

Nó:nen tekahsterihén:’en tóka nón:wa í:iah thahsetshén:ri ne khia’tewenhniserá:ke aesakié:seńse íahsko, tánon ensahsentónhkwen ahsiá:ken’ne ne sanónhskon. Enhsanonhtonnión:ko tsi nénhsiere ne Kiokierenhtáhkwen tsi ensatateweiennenta’ónhake.

Tsi nenkaié:ren aká:rake.

  • Tékeni teiokwén:rare, tsi nón:we iáhse tóka shí:ken entá:on’kenhsià:ken’ne tsi tsì:teron. Énska ákta akénhake, tsi ní:ioht ne tsi iewennahnotáhkhwa tóka ó:ni kaná:ta tsi ionkia’tarohrókstha. Thiká:te énska í:non akénhake tóka shí:ken ne tekahsterihén:’en tenio’nikonhá:ren sénha iohontsiowá:nen.
  • Ne Kahwá:tsire tehatihtharónnion tsi nenhatí:iere. Tsi nikarì:wes tekahsterihén:’en, tsi ratinakerénnion teiehtharahkhwà:ke karonwarahrónnion tánon karihwahseroniánion waterihwahtenkia’tánion tóka nón:wa í:iah thaiotiió’ten. Sena’tónnion énska tóka ó:ni tékeni átste na’kaná:tati ónhka ietshiienté:ri í:se tánon sahwá:tsire enwá:ton ienietshiiatenwennátahse taesewahtharónnion.

Tsi nenkaié:ren tewate’nikonhrahtká:wen.

  • Sewatateweiennén:ta’n aesewaiá:ken’ne serihwahserón:ni oh ní:ioht tsi tahatsikáhwha tsi nón:we í:iah teiótteron tóka shí:ken enietshihró:ri ne aesewaiá:ken’ne kaweiennenta’ónhak ne tekahsterién:’en kanonhkwa’tsheritárion.( Sátkens tekeníhaton)
  • Sherihwahserońnion ne satshenen’(okón:’a). Iotká:te, né:’e khó:k ne kahnhà:tshera katshé:nen ronwatirihwá:wis ne tsi kakhwáhere tsi ionkia’tarohrókstha. Tóka aón:ton, sheníahes iahonwatiia’ténhawe ne satshenen’okón:’a, tóka shí:ken entá:on’k enhsiá:ken’ne.

Nó:nen kaweiennenetá:’on tsi nénhsiere.

  • Tesewahtharónnion tsi nenkaié:ren skáthne ne sahwá:tsire tánon sewatenro’shón:’a.
  • Satóweienhst tsi nénhsiere.
  • Saten’nikòn:raren tánon íhtshehr tsi nahò:ten wathró:ri. Satahónhsatat ne orì:wase ohén:ton tánon tsi nikarì:wes tekahsterihén:’en. Í:htshehr tsi nahò:ten tahonten’nikonhráhtka’we ne kiokierénhton tehatirihwa’serákwas tánon tehontaheion’tátshnie.

Thiká:te Tewaten’nikonhrahtká:wen.

La’sheiateri’waniéhten tsi nón:we nihsì:teron aokó:ra tsi ratihiatónhkwa ahatirihwatshén:ri ka’niká:ien ne teiehtharákhwa tsi niiothiá:ton énhsatste sénha ahserihwakóha tsi nikarì:wes ne tekahsterihén:’en(211,3̀̀11 tóka ó:ni thiká:te). Í:sats 911 tóka ó:ni ónhkak tehonatonhontsió:ni kaia’takehnháhtshera kwáh óksak aontahat́ihnhehn raotiia’takehnháhtshera, aten’nikonhráhtshera tóka ó:ni kaientáhtshera.

Satatshén:naren ne tekahsterihén:’en. Enwá:ton kawennarahsthà:ke tsi karonwaráhere enhsatatshén:naren ne enié:son ne tekahsterihén:’en tewatenniéhton ne kawennarahsthà:ke tewatewennarenià:tha tóka ó:ni ieiesahiatón:ni. Senatahré:na www.ontario.ca/beprepared tánon íhtshehr ne tewahsonterónnion.

2. Tekeníhaton són:ni ne tekahsterihén:’en kanonhkwa’tsheritárion.

Sá:wen tekahsterihén:’en kanonhkwa’tsheritárion aón:take akwé:kon tsi nahò:ten tesatonhontsió:ni ahsé:sheke tsi nón:we í:iah teiótteron tánon ahsataten’nikòn:raren tánon sahwá:tsire árane áhsen nón:ta nikarì:wes. Kí:ken kahiatónnion wathró:ri akwé:kon tsi naho’tèn:shon kwáh teiotonhontsióhon aká:rake, ne kwáh í:se sá:wenk akénhake, tánon iontstha’shón:’a watárion akaweiennenta’ónhake tóka shí:ken kwáh entá:on’k enhsiá:ken’ne.

Tsi naho’tèn:shon enhséta ne kanonhkwa’tsheritárion

Tsi naho’tèn:shon teiotonhontsióhon

Kákhwa & ienontekshià:tha (í:iah ísi kheiakókies tánon wakié:sen aierihwahserón:ni iontstha’shón:’a ia’tekaié:ri ne áhsen nón:ta)

Ohné:kanos (kaié:ri nikatshè:take ne tsionkwè:ta, sewenhnísera)

Oháhsera

Waterennótha(enhshwatá:se tóka ó:ni iohsatstenhserá:wis)

Tóhkara ní:kon ionhtsiokewahtha’shón:’a

Ionhtsiohare’táhkhwa onoharè:tha tóka ó:ni ionhtsiokewahtha’shón:’a.

Kiokierénten kaia’takehnháhtshera kanonhkwátsheritarion

Kanonhkwà:tshera

Kahiatonhseranó:ron(wathró:ri tsi nisahsennò:ten, ratihsennarónnion ónhkak iahsheiatenwennatáhse, tekahna’netáhkwen ne sanonhkwa’tshera’shón:’a etc.)

Ohwísta (tánon tekeníhaton sà:sere aohnhotónkwa)

Ienakahre’táhkhwa (ónhkak iahonwatí:nonke tóka teiotonhontsióhon).

Ononhkwà:tshera atkahrahnhà:tshera tánon ahtahkwa’shón:’a

Iontstha’shón:’a thihatiià:tate ne sahwá:tsire (athwawen’ékstha tánon onón:ta ne owirá:’a raoná:wen)

Katshé:nen Raotíkhwa tánon iontstha’shón:’a tóka shí:ken sanahskwá:ien

Thiká:te iontstha’shón:’a ne ahatiiá:ken’ne

Atsherón:nia, ahtahkwa’shón:’a

Iontstha’shón:’a (onoharè:tha, iontenawirohare’táhkhwa, thiká:te ionkia’tohare’táhkhwa).

Teiehiatonhseraientáhkhwa tóka ó:ni teiontstihahwhà:tha iontshwa’táhkhwa.

Thiká:te tewaten’nikonhrahtká:wen.

  • Kaiá:rakon setárion ne iontstha’shón:’a ne wakié:sen ienhsiarénhawe tóka ó:ni iokahkwen’tón:ton ne ka’nerohkwáhere.
  • Ká:’k nón:we nikaién:tak ne sá:wen tekahsterihén:’en kanonhkwa’tsheritárion tsi nón:we wakié:sen iáhsko.
  • Kiótkon iotahrhónhak ne sá:wen teiehtharáhkhwa.

Orihwa’shón:’a ne akwá:wen tekahsterihén:’en tsi nenkaié:ren.

Shiá:ton ne kahiatónhsera tánon tho nón:we nikaién:tak tsi nón:we ensewatshén:ri. Saskwatakohá:ton tsi ní:ioht tsi teiotonhontsiónhon. Tehshna’netáhko tánon tho nón:we niwá:tak ne sá:wen tekahsterihén:’en kanonhkwa’tsheritárion.

Í:iah teiótteron tsi nón:we nihati’terón:ton

Nó:nen tekahsterihén:’en, tóka nón:wa teiotonhontsióhon ahshiá:ken’ne tsi tisanónhsote. Shiá:ton tékeni tsi nón:we niiokwèn:rare tsi nón:we nienhénhse, énska ákta, ne ó:ia í:non (átste nonkwá:ti tsi tesewanonhsanekhánion). Ókia’ke tewate’nienténhston í:kare ne tsi nón:we nisewén:teron tsi iewennahnotáhkhwa, tsi nón:we nihonterennaientáhkhwa, tóka ó:ni kaná:ta ronkia’tarohrókstha.

Empty data table showing content of header row in first column only.
Tsi nón:we #1 
& tsi nisathiá:ton tsi nón:we nihsì:teron
Tsi nón:we #2
& tsi nisathiá:ton tsi nón:we nihsì:teron

Akhwá:tsire tsi tehatihtháhrha tsi nihatiiéhrha

Nó:nen tekahsterihá:ton, teiehtharáhkhwa tánon kawennarahsthà:ke aó:wen tewaterihwarenià:tha enwá:ton tenio’nikonhrhá:ren. Shenà:ton ónhkak átste nonkwá:ti ne tsi nón:we nihsì:teron/saná:ta ne í:se tánon thihatiià:tate ne sahwá:tsire enwá:ton ienhshé:nonke taesewahtharónnion ne orihwa’shón:’a. Tóka’ shí:ken í:iah teká:ien átste na’kaná:tati aesewará:ko, ne sewará:ko ne sewaná:ta tóka ó:ni tsi niionkwarihò:ten tsi nón:we nihonkiatarohrókstha.

Empty data table showing content of headers in first row and first column only.
Raotihsén:na Tsi nihonathiá:ton
Ienhshé:nonke #1
Ienhshé:nonke #2

Karihwanó:ron Kanonhwakténhtshera Orihwa’shón:’a

Akwé:kon tsi nhá:ti ratì:teron ne sanónhskon, shiá:ton akwé:kon ne na’tekanonhwaktenhtsherá:ke tánon ó:ia nihotiià:tawens, tsi ní:ioht ne ononhkwa’shón:’a tánon iontstha’shón:’a.

Tsi na’tekanonhkwaktenhtsherá:ke

Empty data table showing content of header in first row only.
Rononhwáktani raohsén:na Na’tekanonhwaktenhtsherá:ke Iakaó:ras ó:ia nihotiià:tawens Karihwarò:ron

Ononhkhwa’shón:’a

Empty data table showing content of header in first row only.
Rononwáktani raohsén:na Onónhkwa tóka ó:ni iontstha’shón:’a Karihwaró:ron (tsi nón:we iontstha’shón:’a wateweién:ton. Ratétsien’ts & tsi nisathiá:ton

Tsi nón:we niká:ien ne akwá:wen tekahsterihén:’en kanonhkwa’tsheritárion.

Shiá:ton tsi nón:we nisatoweién:ton ne kanonhkwa’tsheritárion, enwá:ton ónhkak wakié:sen enietshén:ri, tóka shí:ken iesaienawà:se.

Empty data table showing content of header in first cell of first row only.
Tsi nón:we niká:ien ne
kanonhkwa’tsheritárion